MEDIÁCIA

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu, prostredníctvom mediátora ako tretej, nestrannej a neutrálnej osoby. Výsledkom mediácie je dohoda, na obsahu ktorej sa sporové strany dohodli, a ktorá je pre všetky zúčastnené osoby záväzná. 
Mediácia je založená na viacerých rovnocenných princípoch - princíp DOBROVOĽNOSTI, princíp NEZÁVISLOSTI, princíp NESTRANNOSTI a NEUTRALITY, princíp WIN-WIN. 
Mediátora môže osloviť buď jedna, alebo obe strany sporu. Na začiatku mediátor posúdi, či je predmetný spor vôbec vhodný na mediáciu. 
Počas mediácie vystupuje mediátor nestranne a neutrálne. Mediátor nie je v "spore" sudcom, mediátor nerozhoduje.  Rozhodovacia právomoc tak zostáva v rukách sporových strán. Úlohou mediátora je byť tou osobou, ktorá sporové strany usmerní, správne im poradí, psychologicky dohliadne na komunikáciu strán a pomôže stranám sporu dôjsť k dohode, ktorá vyhovuje obom. Cieľom mediácie je, aby sa každá zo sporových strán cítila ako víťaz (princíp WIN-WIN, t. j. VÍŤAZ-VÍŤAZ). 
Mediácia siaha ďaleko do minulosti, môžeme ju považovať za najstaršiu formu protiváhy mocenského a autoritatívneho rozhodovania sporov prostredníctvom súdu. 
Mechanizmus mediácie v Slovenskej republike upravuje zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to: 
- výkon mediácie, 
- základné princípy mediácie a 
- organizáciu a účinky mediácie. 

SPORY VHODNÉ NA MEDIÁCIU a formy MEDIÁCIE

Na mediáciu sú vhodné takmer všetky druhy sporov, ktoré vznikli nielen na zmluvnom právnom základe, ale aj tie, ktoré vznikli na základe iného právneho vzťahu. Na mediáciu sú vhodné aj spory neprávneho charakteru, teda také, ktoré sú osobnej povahy. 
Z mediácie sú vylúčené spory, ktoré patria do oblasti trestného práva. 
Okrem klasickej mediácie v kancelárii mediátora, je možná kyvadlová mediácia, t. j. oddelená mediácia, pri ktorej nedochádza k fyzickému stretnutiu sporových strán, tieto sa stretnú prvý raz až pri podpise dohody o začatí mediácie. 
Ďalšou možnosťou mediácie je on-line mediácia, prostredníctvom internetovej alebo mobilnej aplikácie formou videokonferencie. 
Pokiaľ nie je možná osobná prítomnosť sporový strán, mediáciu je možné urobiť aj v zastúpení, na základe písomného splnomocnenia. 

MEDIÁCIA

je mimosúdna činnosť, kde sa strany sporu snažia nájsť riešenie prostredníctvom nestrannej a nezaujatej osoby, prostredníctvom mediátora. Mediátor vykonáva mediačnú činnosť v súlade so zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o mediácii) a podľa pravidiel, ktoré si strany sporu vopred dohodli.

FORMY MEDIÁCIE

Okrem klasickej mediácie v kancelárii mediátora, je možná kyvadlová mediácia, t. j. oddelená mediácia, ktorá prebieha oddelenie, jednotlivo, t. j. strany sporu sa s mediátorom stretávajú v rôznom čase, v rôznych dňoch. 
Ďalšou možnosťou mediácie je on-line mediácia, prostredníctvom internetovej alebo mobilnej aplikácie formou videokonferencie.
Pokiaľ nie je možná osobná prítomnosť sporový strán, mediáciu je možné urobiť aj v zastúpení, na základe písomného splnomocnenia.

SPORY

Na mediáciu sú vhodné takmer všetky druhy sporov, ktoré vznikli nielen na zmluvnom právnom základe, ale aj tie, ktoré vznikli na základe iného právneho vzťahu. Na mediáciu sú vhodné aj spory neprávneho charakteru, teda také, ktoré sú osobnej povahy.

PRIEBEH MEDIÁCIE

1. Po oslovení mediátora nasleduje . úvodná konzultácia, v priebehu ktorej mediátor zistí, či je spor vhodný na mediáciu a vysvetlí princíp mediácie. 
2. Začiatok mediačného konania - predpokladom je súhlas všetkých strán sporu. Úlohou mediátora je pochopiť konfliktu a dosiahnuť, aby sporové strany pochopili pohľad druhej strany. S cieľom dosiahnutia mimosúdnej dohody, strany prostredníctvom mediátora hľadajú možné riešenia. 
3. Uzavretie dohody o ukončení mediácie - mediačnej dohody. Mediátor nie je stranou výslednej dohody, preto nemôže zasahovať do jej obsahu. Na obsahu dohody sa musia dohodnúť strany sporu. 
 

VYKONATEĽNOSŤ

Mediačná dohoda schválená formou súdneho zmieru alebo spísaná u notára je vykonateľným exekučným titulom. Zákon o mediácii stanovuje, že počas mediácie neplynie PREMLČACIA A PREKLUZÍVNA lehota, t. z. že strany sporu majú čas pokúsiť sa o mimosúdnu dohodu bez toho, aby hrozilo premlčanie práva alebo jeho zánik. 

JAZYK

Mediáciu vedieme v slovenskom, českom a anglickom jazyku. V prípade viacjazyčných mediačných konaní, spolupracujeme s akreditovanými prekladateľmi.

cenník mediátora judr. natália richtáriková

Cenník_mediátora_JUDr. Richtáriková_platný pre rok 2023 .pdf

etický kódex mediátora judr. natália richtáriková

Etický kódex_mediátora_JUDr. Richtáriková.pdf
Mám záujem o stretnutie/konzultáciu s mediátorom